Tìm kiếm & quy trình

Elastic Search giúp tìm kiếm (từ đồng nghĩa, ngôn ngữ) và đề xuất, cảnh báo dữ liệu master data khi tìm kiếm, tạo mới và phê duyệt.
Giải pháp Check Duplicate hỗ trợ người dùng kiểm tra dữ liệu trùng lắp trong quá trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà đây còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới– đó là chuyển đổi số.
 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux