FRITTA Việt Nam chính thức vận hành “GO LIVE” giải pháp SAP ERP do CITEK tư vấn và triển khai.

Thời gian đọc: < 1 phút

FRITTA Việt Nam chính thức vận hành “GO LIVE” hệ thống SAP ERP do CITEK tư vấn và triển khai.
Sau 3 tháng triển khai, Đội dự án CITEK cùng đội dự án FRITTA Tây Ban Nha đã hoàn thành xây dựng giải pháp, xây dựng hệ thống, đào tạo, kiểm tra hệ thống và chính thức chuyển đổi đưa hệ thống SAP ERP vào vận hành chính thức ở tất cả các bộ phận và phòng ban như mua hàng, kho, sản xuất, bán hàng, kế toán tài chính, kế toán quản trị.
Việc đưa hệ thống SAP ERP vào vận hành theo đúng tiến độ và đạt chất lượng đã giúp cho FRITTA Việt Nam có một hệ thống quản trị hoàn chỉnh cũng như có đầy đủ các thông tin kịp thời, nhanh chóng cho việc quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh.
Việc triển khai thành công dự án SAP ERP cho FRITTA Việt Nam đã giúp cho CITEK có thêm một cơ hội triển khai SAP ERP cho một khách hàng mới của Tây Ban Nha. Khách hàng mới này được FRITTA Việt Nam tin tưởng CITEK và giới thiệu. Dự án cho khách hàng mới này CITEK sẽ khởi động và triển khai trong tháng 9/2018.
FRITTA Việt Nam chính thức vận hành “GO LIVE” giải pháp SAP ERP do CITEK tư vấn và triển khai.

Đội dự án CITEK và FRITTA Việt Nam