Đào tạo SAP ERP tại thủy sản Hải Nam

Thời gian đọc: 2 phút

Đào tạo SAP ERP cho người dùng chính và thực hiện kiểm thử tại thủy sản Hải Nam
CITEK là đối tác thực hiện tư vấn triển khai giải pháp SAP ERP tại thủy sản Hải Nam. Phạm vi các phân hệ thực hiện tư vấn triển khai SAP ERP tại Hải Nam: MM- Quản trị mua hàng và kho, WM- Quản trị chi tiết kho, SD – Quản trị bán hàng, PP – Quản trị sản xuất, QM – Quản trị chất lượng, FI – Kế toán tài chính, CO – Kế toán quản trị, thu mua nguyên liệu tươi tích hợp với cân điện tử chuyển số liệu vào hệ thống SAP ERP, tích hợp máy quét mã vạch (QR Code) từ máy PDA với hệ thống SAP ERP
Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng giải pháp, CITEK thực hiện xây dựng hệ thống SAP ERP theo các quy trình và giải pháp đã thống nhất, song song đó người dùng chính của Hải Nam thực hiện thu thập và làm sạch Master data dùng cho đào tạo, kiểm thử và chuyển đổi hệ thống vận hành chính thức.
CITEK thực hiện đạo tạo SAP ERP cho người dùng chính tại Hải Nam được thực hiện trong tháng 11/2016 với mục tiêu:

  • Người dùng chính hiểu rõ về mô hình tổ chức của Hải Nam trên hệ thống SAP ERP, hiểu rõ quy trình nghiệp vụ theo từng phân hệ đã được thống nhất trong tài liệu Blueprint và hiện thực hóa được giải pháp trên hệ thống SAP ERP.
  • Người dùng chính thực hiện kiểm thử hệ thống SAP ERP tập trung tại một phòng họp theo kịch bản độc lập từng phân hệ và kịch bản tích hợp liên các phân hệ.
  • Người dùng chính sau khi thao gia khóa đào tạo SAP ERP và hoàn thành thực hiện kiểm thử các quy trình theo giải pháp đã được thống nhất thì có thể tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo SAP ERP phân hệ phụ trách cho người dùng cuối.

Hình ảnh thực hiện đào tạo và kiểm thử hệ thống SAP ERP tập trung tại Hải Nam như sau
Đào tạo SAP ERP tại thủy sản Hải Nam
Đào tạo SAP ERP tại thủy sản Hải Nam
Đào tạo SAP ERP tại thủy sản Hải Nam
Hình ảnh toàn bộ người dùng chính của Hải Nam thực hiện kiểm thử tập trung tại một phòng họp