CITEK tư vấn triển khai hóa đơn điện tử tích hợp hệ thống SAP với eInvoice.

Thời gian đọc: < 1 phút

CITEK tư vấn triển khai hóa đơn điện tử tích hợp giữa hệ thống SAP với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử BKAV, Viettel, VNPT.
Hệ thống hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp VIETTEL, VNPT, BKAV,…gọi chung là hệ thống eInvoice.
Dữ liệu hóa đơn từ hệ thống SAP được xây dựng và tích hợp với hệ thống eInvoice thông qua phương thức Web Services.
Dữ liệu hóa đơn từ hệ thống SAP chuyển sang hệ thống eInvoice thành công, hệ thống eInvoice trả lại kết quả và ghi nhận trên hệ thống SAP tình trạng hóa đơn chuyển thành công và khi phát hành hóa đơn điện tử thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử eInvoice thì chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin số hóa đơn về hệ thống SAP.
Giải pháp này được xây dựng tích hợp dữ liệu 2 chiều để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi tích hợp và sẽ kiểm soát được hóa đơn bán hàng từ hệ thống SAP ERP và hệ thống eInvoice của các nhà cung cấp Viettel, VNPT, BKAV, ….
CITEK tư vấn triển khai hóa đơn điện tử tích hợp hệ thống SAP với eInvoice.