CITEK triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp với SAP ERP tại Thép Việt Mỹ

Thời gian đọc: < 1 phút

CITEK triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp với SAP ERP tại Thép Việt Mỹ
Thép Việt Mỹ là khách hàng thứ 2 hợp tác giữa CITEK và BKAV triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp với SAP ERP
Dữ liệu hóa đơn bán hàng từ hệ thống SAP sang eHoadon BKAV thông qua phương thức Web Services.

Khi chuyển dữ liệu từ SAP sang eHoadon BKAV thành công trả lại kết quả và ghi nhận trên hệ thống SAP tình trạng hóa đơn chuyển thành công để kiểm soát tình trạng hóa đơn trên hệ thống SAP ERP và ehoadon của BKAV.
Khi phát hành hóa đơn điện tử thành công trên chương trình ehoadon BKAV thì chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin số hóa đơn điện tử hóa đơn bán hàng trên hệ thống SAP.
Giải pháp này được xây dựng tích hợp dữ liệu 2 chiều để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi tích hợp và sẽ kiểm soát được hóa đơn bán hàng từ hệ thống SAP ERP và hệ thống ehoadon của BKAV.
CITEK triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp với SAP ERP tại Thép Việt Mỹ
CITEK triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp với SAP ERP tại Thép Việt Mỹ